Céljaink

Ahogy dolgozunk

A céljaink alapján kerültek meghatározásra azok a nevelési értékeink és módszereink, amelyek alapján a mindennapi munkánkat végezzük.

Alapelveink a nevelésben

Nálunk minden kisgyermeket, mint önálló autonóm személyiséget - feltétel nélküli szeretet, tisztelet, elfogadás és megbecsülésövez. Nevelésünk lehetővé teszi és segíti minden gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását, Fontosnak tartjuk az óvodai integrációs program keretében zajló ép és sajátos nevelési igényű, továbbá az eltérő szociális hátterű és kultúrájú gyermekek együttes nevelését. A nevelő munkánkban a nemzeti identitástudat erősítésére, a hazához való kötödére nagyobb hangsúlyt fektetünk.

Fontosnak tartjuk az óvodai integrációs program keretében zajló ép és sajátos nevelési igényű, továbbá az eltérő szociális hátterű és kultúrájú gyermekek együttes nevelését. A nevelő munkánkban a nemzeti identitástudat erősítésére, a hazához való kötödére nagyobb hangsúlyt fektetünk.

kid_playing

Jövőképünk

Célunk olyan óvodát teremteni, mely képes elősegíteni a változó és rohanó világban felnövő gyermekek harmonikus személyiséggé nevelését. Fontos számunkra a szakmai tudásunk kreatív alkalmazása, a másság elfogadása, a környezet tisztelete, szeretete és gondozása. A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll.

Mindezek megvalósítása érdekében a családokat szélesebb körben vonjuk be óvodánk életébe. Egy olyan őszinte, kölcsönös bizalmon alapuló légkörbe, ahol a problémákat minden szülő szívesen felveti, tudva, hogy a megoldásokat közösen keressük meg. Fontosnak tarjuk a játékon belüli fejlődés lehetőségeinek megteremtését, az egyéni bánásmód alkalmazását, az iskolai életmódhoz szükséges készségek, képességek kialakítását. Törekszünk arra, hogy a gyermeki ismeretszerzés ne iskolai módon valósuljon meg, hanem tapasztalás útján, játékosan. A gyerekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozására és az egészséges életmód hangsúlyozására törekszünk. Szeretetteljes, családias légkör kialakítását tartjuk szemelőt, ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat. A gyerek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretett és megbecsülés övezi. Programunkban igyekszünk a helyi sajátosságokat ötvözni a pedagógiai programunkban megfogalmazott értékekkel.

Gyermekképünk

Minden gyermek más, egyedi, önálló személyiség, aki eltérő tulajdonságokkal, képességekkel, ismeretekkel, szokásokkal. Ezért egyéni bánásmódot, differenciált fejlesztést igényel. Óvodánk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esetleges hátrányok csökkentését.

Óvodaképünk

Olyan óvoda vagyunk, ahol a gyermek jól érzi magát, könnyen beilleszkedik, ahol a család és a pedagógus kapcsolatára a nevelőtársi viszony jellemző. Intézményünk a családi nevelés kiegészítője, a család igényeihez igazodó. Óvodánk légköre szeretetteljes, gondoskodó, érzelmi biztonságot adó, óvó-védő, feltétel nélkül elfogadó, hagyományokat ápoló, értékeket közvetítő és teremtő. Az óvodai élet során nevelésünk elsődleges színtere a játék, melyhez alapvető joga van a gyermeknek. Óvodánk a helyes életritmus kialakításával megteremti a feltételt, a nyugodt, harmonikus személyiségfejlődésre, a helyes én-kép, önértékelés, életvitel kialakítására, mely elősegíti a gyermek, következő életszakaszba (kisiskoláskor) való biztonságos átlépését. Óvodai közösségünket a sokoldalúság, a kompetens működés, kezdeményező-készség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

Játszva tanulás
Oktatás
Játék és szórakozás
Tehetséggondozás
Szeretet és törődés
Mozgásfejlesztés és kultúra